Hulp bij ontvoeringszaken

interSECU, interPI en Infinite Risks zijn gespecialiseerd in de bescherming tegen en hulp bij ontvoering en/of vermissing. De eerste 72 uur van een vermissing of ontvoering kunnen van levensbelang zijn. De 24 uur wachttijd van onder meer de politie is wellicht begrijpelijk, maar het is tevens essentiële tijd die eigenlijk niet verloren mag gaan. Wij hebben bijvoorbeeld zelfs zaken opgelost voordat de politie iets kon én mocht doen.

Bij onderzoek naar en begeleiding bij ontvoeringszaken hanteren wij de Amerikaanse methode. Wij hanteren deze methode omdat deze het meest effectief is gebleken. Wij werken daarvoor samen met specialisten uit overheidsinstellingen in binnen- en buitenland en aan Justitie gekoppelde rechercheurs.

Met deze verschillende expertises, optimaliseren we de effectiviteit. Bovendien zorgt de constructieve samenwerking ervoor dat het onderzoek sneller verloopt.

Bescherming tegen ontvoering

Vermoedt u een directe dreiging of lopen u, uw gezin of bedrijf een risico en wilt u hiertegen maatregelen nemen? Wij hebben speciale teams die u hiermee kunnen begeleiden. Van technische maatregelen, persoonlijke beveiliging en anti-ontvoering training.

Ontvoerde kinderen - internationale kinderontvoering

interPI helpt ook bij het terughalen of repatriëren van kinderen die in het buitenland verblijven door ontvoering, ongeoorloofde overbrenging of onttrekking aan het ouderlijke gezag. Samen met de Stichting cWAT hebben wij de expertise om tijdens deze zaken in het land waar het kind naartoe is genomen het belangrijke ‘veldwerk’ te verrichten. Wij houden ons voornamelijk bezig met het persoonlijk opsporen en geweldloos terugbrengen van het ontvoerde kind.

Onze Werkwijze

U krijgt bij ons een gratis (telefonische) intake en ontvangt een vrijblijvende opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken, doorlooptijd(en) en prijzen.

Zodra de opdracht is bevestigd krijgt van ons persoonlijke begeleiding en advies. We gaan exact bekijken wat we op het gebied van veiligheid kunnen leveren en plannen dat samen met u in.

De uitvoering van de opdracht verloopt vervolgens zoals we deze zijn overeengekomen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan is er uiteraard overleg.

Onze Garanties

VERTROUWELIJKHEID & GEHEIMHOUDING

Voor ons geldt hetzelfde als de beroepsgeheimen die zijn gebonden aan bepaalde beroepen. Zo mogen dokters, huisartsen, chirurgen, boekhouders, apothekers, advocaten, pyschologen, particuliere onderzoekers en beëdigde ambtenaren geen geheimen prijsgeven die klanten hen hebben toevertrouwd.

Wij hebben dus een strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

De straffen voor wie zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, zijn niet mild (art. 272/273 WvS). Als je een beroepsgeheimen openbaar maakt, kan dat tot een maximumstraf van zes maanden gevangenis opleveren. Bovendien riskeer je de vergunning kwijt te raken om de werkzaamheden uit te voeren of zelfs een schorsing bij de beroepsorde of Justitie.

Volgens de wet zijn er enkel de volgende mogelijkheden om de informatie uit een onderzoek of klant gegevens ‘openbaar/kenbaar/inzichtelijk’ te maken:

◎   De opdrachtgever verleent expliciet toestemming
◎   Een rechter verzoekt expliciet om deze informatie
◎   De opdrachtgever (particulier) is overleden
◎   De opdrachtgever (bedrijf) is ontbonden

PERSOONLIJKE SERVICES

We onderscheiden ons door een directe, persoonlijke relatie met de klant en heldere prijsafspraken. Wij zijn 24 uur per dag operationeel inzetbaar.

We zijn ervan overtuigd dat sociale verantwoordelijkheid een sleutelfactor is voor het succes op de lange termijn van ons bedrijf. We investeren daarom in onze werknemers en bieden hen kansen om te groeien, te leren en een positieve sociale impact te maken op de maatschappij.

KWALITEIT IN DETECTIVE WERK - ELKE KLANT IS GELIJK - INTEGRITEIT EN EERLIJKHEID - SOCIALE BETROKKENHEID - DAT ZIJN WIJ